Widzimy się 23 WRZEŚNIA 2021
RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL

Zasady bezpieczeństwa

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONFERENCJI HOTEL TRENDS POLAND&CEE 2021

Niniejszy regulamin określa „Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2” podczas konferencji Hotel Trends Poland&CEE, organizowanej przez Polskie Wydawnictwa Spcjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Paca 37 (04-386), NIP 113-24-28-273, REGON 015488895 w hotelu Renaissance Warszawa Airport w Warszawie (00-906) Żwirki i Wigury 1H.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYDARZENIA

 1. Organizator wydarzenia wyznacza koordynatora do spraw zdrowotnych (Wioleta Wiater, 22 333 88 10, w.wiater@pws-promedia.pl, którego zadaniem jest dbałość o zachowanie wszelkich ustalonych procedur i któremu zgłaszać należy ewentualne uwagi dot. bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Liczba uczestników zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów tj. 1 osoba na 10 m2 (osoby w pełni zaszczepione nie wliczane są do limitu osób). W wydarzeniu będą mogły brać udział wyłącznie osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID (UCC), bądź po wypełnieniu "Oświadczenia dla uczestników nieposiadających unijnego certyfikatu"
 3. Podawanie przez uczestników wydarzeń informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne. Osoba, która odmówi udzielenia informacji o zaszczepieniu jest automatycznie zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do limitu 1 osoba na 10 m2
 4. Na terenie wydarzenia zapewniona zostanie odpowiednia liczba dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników wydarzenia, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu z toalet

ORGANIZACJA RECEPCJI

 1. Czas przebywania na terenie recepcji zostanie ograniczony do minimum. Zaleca się wcześniejszą rejestrację online.
 2. Uczestników obowiązuje konieczność utrzymywania min. 1,5 m odstępu pomiędzy innymi osobami oczekującymi na rejestrację

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM PRACOWNIKÓW/OBSŁUGI WYDARZENIA

 1. W przypadku wystąpienia u któregokolwiek z pracowników/obsługi wydarzenia niepokojących objawów, nie powinni oni przychodzić na teren spotkania, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika/obsługi wykonującego swoje zadania na terenie spotkania lub uczestnika przebywającego na terenie spotkania niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie on niezwłocznie odseparowany od reszty osób i skierowany do punktu medycznego / wyznaczonego pomieszczenia.
 3. Pracownik obsługi wydarzenia powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu/punkcie medycznym, w którym możliwe będzie jego czasowe odizolowanie go od innych osób

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik spotkania nie powinien uczestniczyć w  wydarzeniu. Powinien jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli uczestnik mieszka w hotelu, w którym odbywa się wydarzenie zostanie czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, o podejrzeniu zakażenia zostanie powiadomiony dyspozytor medyczny, a incydent zostanie zgłoszony do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie.
 3. O incydencie zostanie także powiadomiona miejscowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.
Realizacja: BrandFriend.plw.wiater@pws-promedia.pl · tel. +48 22 333 88 10 · +48 509 416 935

Hotel Trends Poland & CEE to prestiżowa konferencja dla specjalistów branży hotelowej. W jednym miejscu spotykają się wszyscy profesjonaliści i decydenci polskiego hotelarstwa - właściciele, członkowie zarządów, kadra zarządzająca największych hoteli, przedstawiciele deweloperów i inwestorów, a także dostawcy najlepszych produktów i usług dla branży hotelarskiej.
Hotel Trends Poland & CEE 2021 odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 20 września 2021 r. Opłata za uczestnictwo w jednodniowej konferencji z uroczystą galą wynosi 1 790 zł netto.
Miejsce: Renaissance Warsaw Airport Hotel, Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa